Porady prawne online

Skorzystanie z formularza wymaga podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. 

Porady prawne online są, zgodnie z regulaminem, odpłatne.

Płatność następuje na rachunek bankowy kancelarii:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwona Sumińska- Zugaj, ul. Piłsudskiego 20/2, 75-511 Koszalin, – o numerze 70 1140 2004 0000 3802 7406 7652 

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Iwona Sumińska- Zugaj z siedzibą w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 20/2. Przetwarzam Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu.

Podstawa przetwarzania danych to realizacja moich prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony.

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w celach podatkowych i rozliczeniowych, jak również w celu oceny istnienia ewentualnego konfliktu interesów w prowadzonych sprawach.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych, w zakresie w jakim Administrator danych nie jest z takiego obowiązku zwolniony.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, a więc administratorowi serwera strony internetowej i skrzynki pocztowej oraz do biura rachunkowego celem rozliczenia wykonanej usługi, jak również firmom kurierskim i pocztowym, współpracującym kancelariom prawnym oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących od tych serwisów (Facebook, Google+), a także w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (Google Analytics).